انجمن صنفی کارکنان واحدهای کنترل عفونت بیمارستانیانجمن صنفي كاركنان واحدهاي كنترل عفونت بيمارستانهاي تهران مورخ 16/9/88 طبق کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با عنوان انجمن صنفی کارکنان واحدهای کنترل عفونت بیمارستانی به تصویب رسید.

این انجمن داراي اهداف زير مي‌باشد:

1- تلاش براي ارتقاءتوانمنديهاي علمي و عملي اعضاء و دفاع از حقوق صنفي آنها در چارچوب مقررات
2- ارتقاء دانش و مهارت كارشناسان مشغول خدمت و مجموعه ها ي تابع از طريق برگزاريهاي سمينارها و بازآموزيها و ارائه خدمات آموزشي علمي، پژوهشي ،فني
3- همكاري با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سازمانهاي اموزش و پژوهش درماني و مراكز تحت پوشش آن وزارت متبوع و انجمنهاي علمي در برنامه امور آموزشي و پژوهشي و برگزاري گردهمائي ها و باز آموزيها
4- ارزيابي و بازنگري برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و ارائه پيشنهاد هاي لازم در مسائل مذكور به مسئولين ذيربط
5- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي و آموزشي و تحقيقاتي
6- تجليل و قدرداني از بزرگان و خدمتگزاران و محققان و اساتيد ممتاز گروه كنترل عفونت
7-تلاش در جهت دفاع از حقوق صنفي اعضاء


انجمن کنترل عفونت