خط مشیبرای دریافت فایل مورد نظر بر روی ان کلیک نمایید


1- استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی
2- استفاده صرفا يك بار از وسايل تزريقات
3- اقدامات درماني و اسكوپي هاي مربوط به بيمار(كاتترهاي ادراري)
4- اقدامات درماني و اسكوپي هاي مربوط به بيمار
5- آموزش مهارتی پرسنل در زمینه کنترل عفونت
6- ايزولاسيون ،شامل اداره و گزارش بيماران با بيماريهاي واگير احتمالي
7- بهداشت دست
8- پيشگيري از عفونت مجاري تنفسي كه از طريق اينتوباسيون
9- پیشگیری از عفونت محل جراحی
10- پیشگیری از عفونتهای منتقله از راه خون در میان کارکنان بیمارستان ،شامل دفع اجسام تیز و برنده
11- پیشگیری و کنترل بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی
12- تهيه كشت و دوره انجام آن
13- رعايت نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني
14- مديريت بيماراني كه داراي نقص ايمني هستند
15- مراقبت از بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی
16- مراقبت از پرسنل در مقابل عفونتهای بیمارستانی
17- نظارت بر به كارگيري ضد عفوني كننده ها و گندزداها
18- نظارت بر دفع پسماندها (عفونی،خون و مایعات بدن و...)
19- نظارت بر ريختن مايعات خطرناك
20- نظافت و پاكسازي بيمارستان
21- نگهداری ومراقبت از اقلام پارچه ایانجمن کنترل عفونت