انجمن کنترل عفونت


عنوان : سمینار اقدامات مراقبتی کنترل عفونت

سمینار "اقدامات مراقبتی کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی، شستشو و ایمنی" سمینار مورخ 95/05/12 در محل بیمارستان اکبرآبادی با حضور اساتید برگزار گردید


 
  1