امادگي براي ارزيابي - بخش چهارم

امادگي براي ارزيابي

١- تعيين مسئول/مسئولان  پاسخگويي به ارزياب داخلي و مميزنهاي بصورت توليت اختصاصي محوري  در محورهاي اختصاصي و استانداردهاي بين بخشي براي  محورهايي مانند مراقبت و درمان كه ارزيابي انها بصورت خطي و جستجوي  بين بخشي  صورت مي پذيرد كه در اين مورد سوپروايزران باليني و اموزشي به عنوان پايخگوي ارزيابان انتخاب مناسبي خواهند بود.

٢-بررسي پياده سازي گامهاي اجرايي سنجه ها و امتيازدهي انها با اعداد ٠ و ١

٣- صفربه معني عدم احراز و يك به معني اجراي گام كيفي است.

٤- اين امتياز ها در مرحله ارزيابي داخلي تًوسط كاربران تعيين شده از سوي رييس بيمارستان قابل بارگذاري است اما ارسال نهايي نتايج صرفا در كاربري رئيس بيمارستان امكان پذير است.

٥- پس از اطمينان از صحت نتايج و بار گذاري مستندات لازم و نيز تعيين سنجه هاي غير قابل ارزيابي، نتايج ارزيابي داخلي از نام كاربري رئيس/مديرعامل بيمارستان  ارسال ميشود.

٦-به منظور مديريت زمان و امكان ثبت نتايج كامل در فرصت ارزيابي داخلي توصيه ميشود نتايج از قبل اماده و دراولين روز پس از  باز شدن سامانه ثبت شود.

٧- رئيس /مديرعامل بيمارستان مسئوليت حفاظت از نام كاربري و كلمه عبور را دارد و در صورت ارسال نتايج از كاربري ايشان و بسته شدن سامانه يا ارسال نتايج امكان ويرايش ميسر نيست. و به هيچ وجه امكان پي گيري نخواهد داشت. همچنين عدم امتياز دهي به هريك از گامها در سامانه به معني امتياز صفر خواهد بود.

٨- اطاله ثبت نتايج و انتقال ان به روز اخر صرفا بواسطه قطع اينترنت يا هر اتفاق غير مترقبه فرصت ارزيابي داخلي را از بيمارستان سلب مينمايد.

٩-در صورت عدم استفاده بيمارستان از فرصت اظهار نتايج ارزيابي داخلي در مهلت چند روزه تعيين شده زمان ارزيابي از ٢ روز به ٤ روز افزايش و تعداد ارزيابان نيز تا دو برابر افزايش يافته و تمامي مستندات در بيمارستان ارزيابي شده و قطعا تاثير منفي در نتايج نهايي نيز خواهد داشت و استاندراد خودارزيابي نيز امتياز صفر خواهد داشت.

١٠-نتيجه نهايي و نتايج ارزيابي داخلي مقايسه خواهد شد و در صورت وجود اختلاف معني دار و تورم نمره در مرحله ارزيابي داخلي  فرص غلبه رويكرد ازمون گرايي به ارزيابي واقعي و  توسعه محور  محتمل ميشود. لذا توصيه ميشود وضعيت واقعي بيمارستان در مرحله ارزيابي داخلي اظهارشود تا با همراهي ارزيابان نقشه هاي بهبود با دقت و بدرستي طراحي و  اجرا شود.
توجه بفرماييد كه امتيازات غير واقعي در مرحله ارزيابي داخلي بر تصميمات و قضاوت هاي ارزيابان در مرحله مميزي  نهايي تاثير خواهد داشت.