✅شيوه امتيازدهي در مرحله ارزيابي داخلي - بخش پنجم

✅شيوه امتيازدهي در مرحله ارزيابي داخلي

١- ابعاد زيرساختي استانداردها معمولا نتايجي واضح در سازمان داشته و بيمارستان به اساني ميتواند درخصوص تحقق ان قضاوت نمايد. بعنوان مثال شرايط تخت  بيمار و يا تدوين يك روش  اجرايي و .....
    
٢-بسياري  از سنجه هاي فرايندي و يا پيامدي نيازمند بررسي كيفي در  سطح بيمارستان است . در اين موارد توصيه ميشود، تا انجا كه ميسر است  نمونه برداري بيشتري داشته باشيد و در صورت امكان بصورت  سرشماري (تمامي موارد) ارزيابي نماييد .

٣- درصورت تحقق فرايندي و پيامدي  بيش از ٦٠٪‏ موارد پاسخ شما به هر گام مثبت خواهد بود و امتياز تعلق ميگيرد.

٤- در مرحله ارزيابي داخلي، اگاهي كاركنان و انطباق عملكردها نيز در صورت انطباق ٦٠درصدي شرايط اخذ امتياز را دارد.

٥-توصيه ميشود سنجه هاي كه پياده سازي انها در يك خط پيوسته و در مضامين همسو قراردارند را در يك فرايند مشترك ارزيابي و امتياز دهي كنيد.  به عنوان مثال تمامي سنجه هاي ارتباط بابيمار و رفتار حرفه اي كاركنان در برقراري ارتباط با بيمار را در محورهاي مراقبت و درمان و حقوق گيرنده خدمت بصورت يكپارجه ودر تمامي بخش ها ارزيابي و با همان ملاك ٦٠٪‏ تحقق امتياز دهي كنيد.

٦- ارزيابي داخلي فرايندي براي شناخت بهتر استانداردهاي كيفي و شناسايي وضعيت موجود است. در واقع مهمترين مرحله ارتباط سازمان با استانداردها بررسي وضعيت موجود و تعيين فاصله با وضعيت ايده ال از طريق ارزيابي داخلي است.

٧- گزارش دقيق نتايج در ارزيابي داخلي قطعا در اخذ نتايج بهتر در ارزيابي نهايي كمك كننده است