🔵نتايج و بازخوردهاي اعتباربخشي - بخش ششم

🔵نتايج و بازخوردهاي اعتباربخشي

✅انچه بيمارستان از فرايند ارزيابي به عنوان نتيجه و بازخورد ميتواند دريافت نمايد شامل موارد ذيل است:

١- اولين بازخورد ها در روند پرسشگري و جستجوي شواهد بيشتر توسط ارزيابان است. درواقع سوالات ارزيابان در مراحل جمع اوري شواهد مويد تمركز انها بر موضوعاتي است كه فراتر از سنجه ها و در راستاي جستجوي مسير بهبود پردازش مينمايند.
👈در اين موررد در روند سوالات ارزيابان دقت كنيد خط سوالات و طلب توضيحات و شواهد بيشتر مويد بازخورد حين ارزيابي است كه احتمالا دست مايه ي گزارش كيفي  ارزيابي  نهايي خواهد شد.
٢- در جلسه اختتاميه ارزيابي كه پس از يك جلسه خصوصي ارزيابان در بيمارستان و پايان ارزيابي  برگزارميشوداولين. بازخورد با رويكرد كلي گرايي ارايه خواهد شد. محور اصلي اين گزارش،  رويكردهاي كلان در عرصه مراقبت و درمان، ايمني بيمار و مديريت و برنامه ريزي است.
👈دقت كنيد اين بازخورد قطعا قابل تعميم به كارنامه كمي نيست و بيشتر كاربرد بازخورد كيفي دارد.

٣-كارنامه اعتباربخشي مهمترين بازخورد كمي در تحقق الزامات كيفي است كه مويد نتيجه عملكردي  در تراز كمي اعتباربخشي بيمارستان است.
👈توجه داشته باشيد نتايج كمي بيمارستان در محورهاي مختلف در هر بيمارستان از يك نقشه مفهومي برخودار است. لذا هرگونه اعتراض به نتايج بايستي منطقي  معين براساس نتايج جزو كل بيمارستان داشته باشد.

👈نكته مهم ديگر فاصله نتايج ارزيابي داخلي و مميزي نهايي است كه مويد مقايسه ديد ارزياب داخلي و خارجي است.بررسي دقيق. اين تفاوتها قطعا موجب ارتقاي ارزيابي داخلي نيز خواهد شد.

٤-ارايه بازخورد كيفي سرپرست تيم ارزيابي به بيمارستان شامل نقشه بهبود و توصيه هاي ارتقا در بيمارستان

٥- پي گيري اقدامات اصلاحي وبرنامه هاي بهبود در فاصله دو ارزيابي توسط سرپرست تيم ارزيابي و اريه بازخورد روند بهبود تا زمان ارزيابي بعدي.

✅هوشمندي بيمارستان در تحليل دقيق بازخوردهاي كيفي، ضامن موفقيت و توسعه كيفي مستمربيمارستان خواهد بود.

✅در اين مسير حضور ارزياب حرفه اي كليدي ترين نقش را در ارايه بازخوردهاي حرفه اي ايفا مينمايد.