🔵🔵 دكتر ميردهقان مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت بيان كرد:

🔵🔵 دكتر ميردهقان مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت بيان كرد:

✅با توجه به اولين تجربه ارزيابي داخلي و اولين سال استفاده از سامانه الكترونيك تحت وب تلاش خواهد شد مراكز بيمارستاني به آساني و خاطري آسوده فرايند ارزيابي داخلي خود را در بازه زماني تعيين شده انجام دهند.
✅به همين منظور حجم مستندات قابل بارگذاري در سامانه محدود شده و در صورت  نياز به بررسي ساير مستندات ارزيابان نهايي، بررسي ميداني به عمل خواهند اورد.
✳️دكتر ميردهقان درخصوص بارگذاري صورتجلسات كميته هاي بيمارستاني در مرحله ارزيابي داخلي گفت : بررسي سوابق تصميم سازي و تصميم گيري مبتني بر اطلاعات پردازش شده ملاك مهمي در ارزيابي عملكرد تيم مديريت و رهبري است لذا اين مستندات مهم توسط سرپرست تيم ارزيابي  بررسي خواهد شد .  از طرفي با توجه به محدوديت هاي برخي مراكز در  بار گذاري مستندات مديريتي  شامل صورتجلسات تيم حاكميتي، تيم مديريت اجرايي و كميته هاي ١٤ گانه بيمارستاني، بارگذاري اين مستندات از فرايند ارزيابي داخلي خارج گرديد و بيمارستانها ميتوانند فايل الكترونيك اين مستندات را در زمان ارزيابي نهايي در اختيار سرپرست تيم ارزيابي قرار بدهند.(بصورت سي دي يا ايميل)  در خصوص مراكز خاص كه مستندات انها جنبه طبقه بندي دارد نيز امكان بررسي فيزيك اين صورتجلسه ها توسط سرپرست تيم برنامه ريزي شده است.

✅لذا مجموع مستندات قابل بارگذاري در سامانه در مرحله ارزيابي داخلي صرفا شامل موارد ذيل است:👇

1️⃣ صفحات اصلي سند استراتژيك شامل فهرست استراتژي  ها اهداف كلان، ماموريت، چشم انداز، فهرست برنامه هاي عملياتي و ارزشها ي سازمان

2️⃣فايل  الكترونيكي كتابچه قوانين و مقررات داخلي بيمارستان
3️⃣ فايل الكترونيكي خط مشي روشها و روشهاي اجرايي و دستورالعملهاكه بايستي پس از اخذ شما ه ثبت معين و بازنگري پس از امضاي تهيه كننده گان، تاييد كننده و تصويب كننده اسكن شود.
4️⃣ فايل الكترونيكي كتابچه توجيهي كاركنان

✅ مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي زمان انجام خودارزيابي را براي هر بيمارستان حدود ١٠ روز و براساس تقويم اعلام شده بيان كرد و اظهار داشت كه در نمونه هاي پايلوت اين فرايند حداكثر در ٣ روز كاري مستمر، ميسر است اما توصيه ميشود در اولين روز اقدام گردد كه مشكلات غير قابل پيش بيني مانند مشكلات اينترنت  مانعي براي انجام اين فرايند نشود. وي همچنين توصيه كرد بيمارستانها واقعيت عملكرد خود را در سامانه اعلام نمايند كه نتايج ارزيابي نهايي تفاوت معنا داري با نتايج خوداظهاري بيمارستان نداشته باشد.