توصيه شماره ٦ ⭕️

توصيه شماره ٦ ⭕️

✳️ بيمارستانها در خصوص شيوه مستند سازي و رسميت بخشيدن به ابلاغيه هاي خط مشي ها، روشها و دستورالعملها ميتوانند از دو شيوه ذكر شده در توصيه شماره ٣ استفاده و مستندات را در مرحله ارزيابي داخلي بارگذاري نمايند:
 
الف -ابلاغ فايل الكترونيك به پيوست نامه اتوماسيون با امضاي رييس / مدير عامل بيمارستان ضمن اشاره به شماره سند و بازنگري ان كه در اين صورت متن اين نوع مستندات نيازي به امضا نداشته وصرفا ذكر نام تهيه كننده، تاييد كننده و تصويب كننده كفايت مينمايد.

ب- ابتدانسخه كاغذي توسط تهيه كننده، تاييد كننده و تصويب كننده  امضا و سپس اسكن و فايل الكترونيك در اختيار كاركنان قرار گيرد. در اين شرايط نامه فيزيك ابلاغ از طريق دبيرخانه بايستي به بخشها/واحدها توزيع شود و فايل الترونيك جداگانه در اختيار كاركنان قرار گيرد.

‼️هردو روش مورد تاييد ارزيابان خواهد بود.