✅از روز گذشته با عضويت دانشگاههاي علوم پزشكي، سامانه الكترونيك اعتباربخشي رونمايي شد.

✅از روز گذشته با عضويت دانشگاههاي علوم پزشكي، سامانه الكترونيك اعتباربخشي رونمايي شد.

✳️پس از عضويت نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي  در سامانه الكترونيك اعتباربخشي، فرايند پذيرش بيمارستانها در سامانه اعتباربخشي اغاز شد.

✅بر اين اساس دانشگاههاي علوم پزشكي، كد انحصاري عضويت بيمارستانها را  در سامانه بصورت محرمانه تحويل رئيس/ مديرعامل بيمارستانها  داده و
انتظار ميرود روساي تمامي بيمارستانها براساس تقويم ارزيابي داخلي   با استفاده از كد انحصاري شخصا وارد سامانه شده و پس از ثبت نام در سامانه نسبت به پذيرش بيمارستان درسامانه اقدام و فرايند ارزيابي داخلي را اغاز نمايند

👈اموزشهاي تكميلي سامانه بزودي‼️