خبر مهم : اغاز ارزيابي داخلي


🔵🔵 خبر "مهم"

✅ معاون فني دفتر نظارت و اعتباربخشي وزارت بهداشت اغاز ارزيابي داخلي با مشاركت و راهبري ٦٠ دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي سراسر كشور از روز گذشته خبر داد.

✳️ رئيس كاركروه اعتباربخشي   اظهار داشت: با استعانت از خداوند متعال و همكاري بسيار صميمانه تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي، پس از يكسال زحمات بي وقفه، بحمدالله در موعد مقرر و از ساعت ٨ صبح پانزدهم دي ماه، سامانه الكترونيك اعتباربخشي ملي بيمارستانها با اغاز فرايند ارزيابي داخلي در بيمارستانهاي ٣٢ تخت سراسر كشور مورد بهره برداري قرار گرفت.

✳️ نادر عسگري اظهار داشت: طي  ٤٨ ساعت اول
‎تمامي بيمارستانهاي با ٣٢ تخت در سامانه پذيرش شده و در جريان فرايند ارزيابي داخلي قرار گرفتند. همچنين ٨٨٦ بيمارستان نيز به منظور اشنايي با محيط كاربري سامانه عضو شده و در مواردي نسبت به بارگذاري اطلاعات نيز اقدام نمودند

✳️ وي افزود: پس از ٤٨ ساعت سامانه به منظور بهينه سازي داده ها بمدت سه ساعت بررسي و مجددا در دسترس همكاران محترم قرار گرفت.

✳️ رئيس گارگروه اعتباربخشي همچنين گفت اين شيوه از اعتباربخشي كه مبتني بر اصول ارزيابي داخلي و مميزي است براي اولين بار در كشور اجرا شده و  مراحل پايلوت را گذرانده است.لذا در صورت توجه كاربران محترم به فايل هاي اموزش راهبري و با عنايت به حمايت دلسوزانه رابطين محترم سامانه در دانشگاههاي علوم پزشكي و نيز زمان بسيار مكفي ورود دادها كه ١٠ روز مي باشد بيمارستانهاهيچكونه نگراني براي اجراي ارزيابي داخلي نداشته باشند اما با توجه به متغيرهايي مانند اينترنت بيمارستان  و ساير عوامل انساني و زيرساختي توصيه موكد مي گردد در پنج روز نخست ارزيابي داخلي انجام و نتايج جهت بررسي دانشگاه در سامانه ارسال شود.

✳️ عسگري در خصوص بارگذاري مستندات در سامانه گفت: صرفا در گام هاي  معدودي كه نشانه الحاق مستند وجود دارد لازم است مستندات الكترونيكي ارسال شود و ساير موارد صرفا با انتخاب كلمه بلي يا خير احراز يا عدم احراز گام توسط بيمارستان ارزيابي ميشود. بديهي است در صورت نياز، سايرمستندات در زمان ارزيابي نهايي بررسي خواهد شد.

✳️ وي در پايان صمن آرزوي موفقيت تمامي بيمارستانها در اعتبار بخشي سال ٩٥به رويكرد همياري ارزيابان با تيم مديريت اجرايي بيمارستانها در ارتقاي هرچه بيشتر كيفيت و ايمن سازي خدمات بيمارستانها اشاره و از ارزيابان اموزش ديده خواست برابر آنچه آموخته ايد معلم هايي كيفي و ارزياباني عادل و متواضع باشيد كه مديران و كاركنان بيمارستانهاي خدوم ما طعم اعتباربخشي ارتقا دهنده كيفيت را چشيده و در راستاي بهبود خدمات بيمارستاني به مردم شريف ايران  همه در كنار هم با توكل به خداي متعال، انشالله گامي بلند برداريم.