🔵 توصيه هاي شماره هفت

1️⃣ در بيمارستانهايي كه از سرعت اينترنت مناسبي برخوردار نيستند بارگذاري فايل word يا pdf بدون امضا براي خط و مشي و روش، روشهاي اجرايي و دستورالعملها قابل قبول است. بديهي است رسميت ابلاغ اين مستندات توسط ارزيابان بررسي خواهد شد.
2️⃣ سنجه هاي غير قابل ارزيابي را بايستي با قيد دلايل توجيهي ثبت نماييد. چرا كه دلايل شما مبناي قضاوت دانشگاه خواهد بود.
3️⃣ سنجه هاي الزامي را در الويت ارزيابي قرار دهيد.
4️⃣ واقعيت بيمارستان شما در نتايج ارزيابي داخلي مورد انتظار است و در صورت انطباق با حداكثر ٪٥ اختلاف با نتايج مميزي بيمارستان در ارزيابي داخلي در ميان بيمارستانهاي برتر در ارزيابي داخلي معرفي خواهند شد.
5️⃣ عدم بكارگيري كارشناس تغذيه، بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي هرگز باعث غير قابل ارزيابي شدن اين محورها نخواهد شد.
6️⃣ نقش مسؤل ايمني را جدي گرفته و سنجه هاي مرتبط با ايمني بيماران و مراقبت و درمان را تا حصول كامل مراقبت كنيد.
7️⃣ علاوه بر رييس بيمارستان سه كاربر ارزيابي  داخلي امكان تعريف دارد كه در ورود نتايج مشاركت مينمايند. اما با توجه به اهميت نتايج نهايي ارسالي امكان ارسال نتايج صرفا در كاربري روساي محترم بيمارستانها ميسر است.